15. elokuuta 2017

Meri-Rastilan KulttuuriX-taidefestivaali


Syyskuussa Meri-Rastilaa juhlitaan taiteen keinoin! Viikon ajan kestävissä työpajoissa koristellaan Meri-Rastilaa kuvin, äänin ja valoin, kun Psst Vuosaari jalkautuu merelliseen kaupunginosaan.

KulttuuriX eli Kulttuurirasti huipentuu lauantaina 9.9. Sjökullan torpalta Meri-Rastilan torille ulottuvaan kulttuuripolkuun, jonka varrella nähdään työpajojen tuloksia.

Päivä alkaa picnic-tapahtumalla Sjökullan torpalla. Luvassa on mm. elävää musiikkia, tanssia, kokemuksellinen aistimatka lapsuuden kesiin. Tilaisuus on kaikille avoin, mukanaan voi tuoda huovan ja eväitä, tarjolla myös maistiaisia syötävästä puutarhasta sekä tietoa villivihanneksista.

Halukkaat voivat myös istahtaa Kutsuvieraat-pöytään, jossa pääsee osalliseksi yhteisötaideteokseen ja voi tutustua tuntemattomiin. Meri-Rastilan luontoon levittyvän polun varrella koetaan muun muassa ääni-installaatioita, valoteoksia, lukudraamaa sekä valokuvaprojisointeja.

KulttuuriX-taidefestivaalin työpajat


Luontokasvio-valokuvaustyöpaja
Sjökullan torppa
Ma 4.9. klo 17 – 21
Ti 5.9. klo 17 – 21
max 12 osallistujaa

Käsikirjoitustyöpaja: Kohtaus, joka voisi tapahtua Meri-Rastilassa
Sjökullan torppa
Ke 6.9. klo 17 - 20.00
To 7.9. klo 17 - 20.00
Pe 8.9. klo 17 - 20.00
max 12 osallistujaa
kielet: ruotsi, suomi ja englanti

SoundGraffiti:äänitaide-ja valokuvauskurssi
Nuorisotalo Merirasti
Ke 6.9. klo 17 – 21
To 7.9. klo 17 - 21
max 12 osallistujaa

Valaistustyöpajat
Haruspuisto
Ke 6.9. klo 17 - 21
To 7.9. klo 17 - 21
Pe 8.9. klo 17 - 21
max 12 osallistujaa

Työpajat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille! Ilmoittautumiset osoitteeseen: psstvuosaari@gmail.com. Tapahtuman järjestävät Klockriketeatern, Suomen valokuvataiteen museo ja KOM-teatteri yhteistyössä Lähiöprojektin ja Vuosaari-Seuran kanssa.

28. maaliskuuta 2017

Tervetuloa keskustelemaan Meri-Rastilan kävelevään paneeliin tiistaina 4.4.2017!
Tervetuloa keskustelemaan Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksesta kävelevään paneeliin tiistaina 4.4.2017! Lähtö Rastilan metroasemalta klo 16.15.  

Kävelyn aikana esitellään kaavaluonnoksen kipupisteitä paikan päällä. Paikalla keskustelemassa ja asukkaita kuulemassa keskeisiä vaikuttajia eri puolueista. Loppukeskustelu ja kahvit kävelyn päätteeksi Sjökullan torpalla (Harbonkatu 10).

19. joulukuuta 2016

Lausunto Meri-Rastilan asemakaavaluonnoksesta


Meri-Rastilan alueelle suunnitellaan kaupunkiuudistusta, jossa alueen väkimäärä kasvaa lähes kaksinkertaiseksi ja kerrosneliömäärä yli kaksi ja puoli -kertaiseksi. Uutta rakentamista on vielä lisätty viime syyskuussa esinäytetystä kaavaluonnoksesta.


Lähtökohdat

Alueen suunnittelun lähtökohtina ovat alusta asti olleet alueen vetovoimaisuuden lisääminen, segregaation ehkäiseminen sekä asuinalueen tiivistäminen. Painotukset ovat tosin kaavasuunnittelun eri vaiheissa virkamiesten puolella vaihdelleet.

Alueen nykyisiä ehdottomia vetovoimatekijöitä ovat alueen luonnonläheisyys, merellisyys sekä kylämäisyys. Nämä seikat ovat tulleet esille lukuisissa kaavan valmistelun yhteydessä tehdyissä tutkimuksissa sekä asukastilaisuuksissa ja –kuulemisissa.  Näkemykset näistä vetovoimatekijöistä ovat kaikille asukasryhmille samat. Ns. kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisen väestön näkemys asuinalueen vahvuuksista on yhtäläinen.

Alueelle on toivottu lisää palveluita sekä asukkaiden kokoontumistiloja ja harrastemahdollisuuksia. Nykyisen ostoskeskuksen uudistamista ei ole vastustettu. Korkea rakentaminen saa yleisimmin hyväksynnän ostoskeskuksen läheisyydessä sekä metroradan varrella, alueille joissa ei ole tällä hetkellä metsää.

Pro Meri-Rastila -liike pitää esitettyä asukas- ja kerrosneliölisäystä alueelle edelleen ylimitoitettuna. Pro Meri-Rastila haluaa kiinnittää huomiota erityisesti puisto- ja luontoalueiden vaalimiseen ja säilyttämiseen sekä tulevan rakennuskannan esteettisyyteen ja rakennusmateriaaleihin sekä kaavamerkintöihin liittyen viherrakentamiseen ja pihojen rakentamiseen.


Rakentaminen viheralueille

Pro Meri-Rastila -yhteisö katsoo, että Ison Kallahden puisto tulee säilyttää rakentamattomana puistona ja että puisto- ja niittyalueelle tulisi perustaa luonnonmukainen Syötävä puisto. Pro Meri-Rastila viittaa asiassa Kallahden kylän, Pro Meri-Rastilan ja Vuosaari-Seuran yhdessä laatimaan lausuntoon puiston kehittämisestä (liite).

Suuri asukasmäärän lisäys vaatii laajojen viheralueiden ja kunnollisten puistoalueiden säilyttämistä uusien ja vanhojen asukkaiden viihtyvyyden, virkistyksen ja alueelle juurtumisen edistämiseksi. Syötävä puisto olisi myös alueellinen erikoisuus ja koko Vuosaaren vetovoimatekijä.

Rakentamista tulisi supistaa asukkaille tärkeän Haruspuiston alueella. Pro Meri Rastila -liike esittää, että keventäminen tehtäisiin poistamalla kokonaisia talomerkintöjä - ei pelkästään asuinkerroksia vähentämällä – erityisesti Haruspuistoon suunnitteilla olevasta asuintalokaaresta nykyisen koirapuiston kohdalla.

Lisäksi allekirjoittajayhteisö katsoo, että nykyisten asuintalojen vierustoille rakennettaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä talojen varjostuksiin etelä- ja länsisuunnasta ja tarvittaessa talojen kerroksia madaltaa.


Rakenteen ja ilmeen vaaliminen

Pro Meri-Rastila –liikkeen mielestä talojen purkamissuunnitelmat – sekä kaavan jo sisältämät suunnitelmat että pelkissä kaavan esittelypuheissa vilahtaneet ajatukset –  aiheuttavat asukkaissa turvattomuuden tunnetta.  Alueella tulee vaalia myös historiallista kerroksellisuutta ja säilyttää alueen matalia, viehkeitä kerrostaloja. Näin tulee tehdä myös kaupungin vuokra-asuntojen kohdalla. On tärkeää alueen asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta, että myös vuokra-asunnoissa viihdytään ja halutaan kiinnittyä asuinpaikkaan ja että asukasvaihtuvuus ei ole liian suurta ja tiheää.  Lisäksi on kaiken kaikkiaan suotavaa, että myös vuokralla asujat voivat valita asuinmuotonsa ja asua joko kerrostalossa tai pienkerrostalossa.

Allekirjoittajayhteisö pitää myönteisenä, että kaavaan on sisälletty alueen jo olemassa olevaa omaleimaista orgaanista, kaarevaa muotokieltä, puistoihin avautuvia pihoja sekä aukioita. Liike on myös ilahtunut kaavaluonnokseen sisältyvistä merkinnöistä julkisivujen puuverhoilusta ja viherrakentamisesta. Rakennusmääräykset puurakentamisesta ja puuverhoilusta ovat kaavassa syytä tehdä sitoviksi. Sama koskee viherrakentamista, viherkattoja ja pihapiirien luonnonmukaisuuden vaalimista. Vain näin taataan korkeatasoinen ja esteettinen rakentaminen alueelle. Asuintalojen esteettisyyden lisäksi erityistä huomiota on kiinnitettävä tulevien parkkitalojen ulkomuotoon.

Pro Meri-Rastila -liike toivoo, että täydennysrakentamisen yhteydessä palautetaan myös alueen nykyiset vuokratalot entiseen loistoonsa ja niihin korjataan alkuperäisiä muistuttavat puiset, metallirunkoiset portit ja merelliset elementit. Liike edellyttää myös, että taataan Meri-Rastilan vanhimman asuntokannan, huviloiden ja torppien, sekä perinneympäristön säilyminen.


Julkiset tilat

Pienten päiväkotien purkamiseen lyhytnäköisesti toiminnallisin perustein ja niiden sijaan perustettaviin suuriin päiväkotirakennuksiin, joita alueelle on esitetty suunnitelmassa kaksi, allekirjoittajayhteisö suhtautuu varauksella. Meri-Rastilan kaltaisessa monikulttuurisessa kaupunginosassa suuri päiväkoti ei välttämättä toimi. Kaikkien lasten edun mukaista olisi, että alueella säilyy myös pieniä päiväkoteja esimerkiksi talojen alakerroksissa. On myös syytä tarkkaan harkita, onko ekologisesti järkevää purkaa alueen nykyisiä pienempiä päiväkoteja ja vanhustentaloa, sillä rakennukset ovat vielä varsin nuoria. Päiväkotirakennuksia suunniteltaessa on hyvä myös ottaa huomioon, että useimmat vanhemmat tuovat lapsensa hoitoon kävellen tai pyöräillen tai julkista liikennettä käyttäen eikä yksityisautolla.

Kaavasta puuttuu asukkaiden toivoma yhteinen kokoontumistila. Myös monipuolisten palvelujen saatavuus on taattava asukasmäärän lisääntyessä merkittävästi.

Kaavoituksen yhteydessä tulee varmistaa, että ns. prosenttitaide toteutuu myös Meri-Rastilan alueella. Meri-Rastilaan sopivat esimerkiksi valoteokset kadun varteen tai erityiset, korkeatasoiset merelliset taideteokset, kuten suihkulähteet.


Länsiranta

Pro Meri-Rastila -liike katsoo, että Meri-Rastilan täydennysrakentamishankkeen toteutuessa kaupungin tulee luopua Meri-Rastilan Länsirannan metsän rakentamisesta. Ilman kunnollisia virkistysalueita ja luonnonympäristöä, alueen omaleimaisuus uhkaa kadota eikä alkuperäinen ajatus segregaation ehkäisystä toteudu. Asuinalue ilman kunnollista virkistysaluetta slummiutuu herkästi.


Lopuksi

Pro Meri-Rastila –liike toivoo, että alueen vetovoimatekijät, luonnonläheisyys, merellisyys ja kylämäisyys säilyvät kaupunkiuudistuksessa, ja esittää sen johdosta ehdotetun rakentamisen  selvää vähentämistä puistoalueilla. Se edellyttää, että rakentamiskohteita poistetaan erityisesti Haruspuistosta ja Ison Kallahden puistosta ja että myös muissa kohdin rakentamisen määrää tarkistetaan alaspäin. Allekirjoittajayhteisö pitää ehdotettua kasvua niin suurena, että Länsirannan rantametsän rakentamisesta on luovuttava.

Sekä nykyisten että uusien asukkaiden viihtyvyyden ja alueelle juurtumisen takaamiseksi Pro Meri-Rastila –liike pitää tärkeänä esteettistä ja korkealaatuista rakentamista, maastomuotojen ja kaupunkirakenteellisen muodon ja ilmeen säilyttämistä sekä historiallisen kerroksellisuuden vaalimista. Hyvän kaupunkiuudistuksen ehtona allekirjoittajayhteisö näkee myös palvelujen ja julkisten tilojen merkittävän parantamisen.

Asemakaavaluonnoksessa on kiitettävästi otettu huomioon monia Pro Meri-Rastilan kaupunkikuvaan liittyviä toiveita. Tässä lausunnossa on kaupunkiuudistuksen laajuuden johdosta voitu ottaa kantaa vain osaan sen sisältämiä asioita. Uudistuksen vaikutus tulee olemaan huomattava alueen ja koko Vuosaaren kannalta, minkä vuoksi suunnittelua on jatkettava erityisen harkitusti. Pro Meri-Rastila –liike odottaa jännittyneen kiinnostuneena ja hieman pelokkaanakin, millaiseksi Meri-Rastila muuttuu.Helsingissä 19.12.2016

Pro Meri-Rastila –liikkeen puolesta
Anna-Maija VirtaLiite: Lausunto Ison Kallahden puistosta Syötävä puisto, 27.9.2016
29. marraskuuta 2016

Uusi Meri-Rastilan kaavaluonnos on nyt kommentoitavana

Meri-Rastilan nykyiselle asuinalueelle suunnitellaan hyvin mittavaa uutta asuinrakentamista. Kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteena on, että 10–15 vuoden kuluessa alueelle valmistuisi asuntoja noin 4 200 asukkaalle. Vastavalmistuneessa asemakaavaluonnoksessa asuntorakentamista esitetään nykyisille tonteille sekä luonto- ja puistoalueille.

Eniten uutta rakentamista tulisi Rastilan liikekeskuksen ympäristöön sekä Pohjavedenpuiston ja Haruspuiston reunoille. Liikekeskus korvattaisiin uusilla kortteleilla, joihin tulisi maantasokerrokseen liiketiloja ja niiden päälle asumista.

Kaavaluonnoksessa on varauduttu myös siihen, että joillekin tonteille voidaan myöhemmin tulevaisuudessa rakentaa nykyistä enemmän asuntoja purkamalla ensin nykyiset rakennukset. Asuinrakentamista on osoitettu myös tulevaisuudessa mahdollisesti purettavien päiväkotirakennusten tonteille.

Uudet asuintalot on suunniteltu pääosin 5–8-kerroksisiksi. Kymmenkerroksisia asuintaloja on sijoitettu alueen tärkeisiin solmukohtiin. Alueen korkein rakennus, 16-kerroksinen asuintalo sijoittuu metroaseman läheisyyteen.

Väritykseltään uudet rakennukset olisivat vaaleita, jotta ne sopivat nykyiseen rakennuskantaan. Vaihtelua pintoihin saataisiin puulla ja tummilla yksityiskohdilla. Uusissa rakennuksissa olisi pääsääntöisesti viherkatot, jotka auttavat sadevesien hallinnassa. Kaava mahdollistaa myös yhteistiloina toimivien kattoterassien rakentamisen.

Asemakaavan lisäksi Meri-Rastilaan on laadittu luonnos liikennesuunnitelmasta, jossa on esitetty täydennysrakentamisen edellyttämät uudet kadut sekä alustava suunnitelma Meri-Rastilan tien perusparannuksesta. Lähtökohtana on parantaa liikenneturvallisuutta, sujuvoittaa joukkoliikennettä, selkeyttää pyöräilyä ja kohentaa kadun ilmettä.

Täydennysrakentaminen on osa Meri-Rastilan kaupunkiuudistus -nimistä hanketta, jonka tavoitteena on asuntotarjonnan lisäämisen ohella parantaa alueen puistoja, aukioita ja katuja. Lisärakentamisella pyritään lisäksi turvaamaan palveluiden säilyminen alueella. Kaavaluonnos mahdollistaa kahden uuden päiväkodin rakentamisen sekä Meri-Rastilan ala-asteen laajentamisen. Kivijalkayrityksille on suunniteltu liiketilaa Meri-Rastilan tien vilkkaimpien risteysalueiden tuntumaan.

Meri-Rastilan asemakaavaluonnosta ja liikennesuunnitelman luonnosta voi kommentoida 19. joulukuuta asti osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/meri-rastila3. Suunnitelmat ovat lisäksi esillä mm. Vuotalon aulassa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Esittely- ja keskustelutilaisuus kaavasta pidetään tiistaina 29. marraskuuta kello 17.30–20.00 Meri-Rastilan ala-asteella, Jaluspolku 3.

Kaavaluonnos ja liikennesuunnitelma viedään kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn alkuvuodesta 2017. Lopullisesti kaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

Lisää aiheesta:

Verkkokeskustelu Meri-Rastilan suunnitelmista

Nähtävillä oleva suunnitteluaineisto

Lehdistökuvia kaupungin aineistopankissa